Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Od 1.1. 2023 v rámci transformácie poradenského systému sa naše poradenské zariadenie SCŠPP Štúrovo, Družstevný rad 22 transformovalo na Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Družstevná 5, Šurany. Stávame sa Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie so špecializáciou na narušenú komunikačnú schopnosť, podpornou úrovňou najvyššieho 5. stupňa

Všeobecná charakteristika 5. stupňa podpory: 

9

Podporná úroveň 5. stupňa zabezpečovaná a vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ďalej len „ŠCPP“) sa špecializuje na jeden druh ZP detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie alebo sa špecializuje na komplexné odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku s rizikovým vývinom.

V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide o špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, ďalej odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných  pomôcok, metodickú činnosť pre SPT, PZ, OZ, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.

zameranie centra

Komu – cieľová skupina:

Cieľovou skupinou klientov v našom SŠCPP sú deti a žiaci so zdravotným postihnutím- s narušenou komunikačnou schopnosťou. Služby poskytujeme súčasným a novým klientom na základe žiadosti plnoletého klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta.

Kde – prostredie poskytovanej podpory:

Ambulantnou alebo terénnou formou, jednorázovo alebo opakovane /MŠ/ZŠ/SŠ/, kde je dieťa/žiak vzdelávané,  v domove sociálnych služieb/DSS/, v centre pre deti a rodinu /CDR/, v rodine u dieťaťa.

Kto – kto poskytuje podporu: 

V našom SŠCPP pôsobia: logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ.

Koordinácia činností:

Do starostlivosti nášho SŠCPP sa dostáva dieťa/žiak:

  • na základe  odporúčania centra poradenstva a prevencie /CPP/
  • na odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, lekára so špecializáciou,

Pôsobnosť:

Celoslovenská

S klientom pracujeme individuálne v našom centre.

V prípade viacerých klientov z jedného školského zariadenia poskytujeme služby priamo v školskom zariadení.

Naše služby poskytujeme podľa Cenníka služieb:

Dokumenty potrebné k vyšetreniu

Mgr. Adriana Gábrišová

riaditeľka SŠCPP, špeciálny pedagóg -logopéd,

tréner Sindelár, Eľkonin

Telefon: +421905812548

Email: riaditelka.scppsurany@gmail.com

Mgr. Lucia Dudášová

psychológ, detský KBT terapeut, Eľkonin tréner

Telefon: +421910141884

Email: psycholog.scppsurany@gmail.com

Mgr. Martina Drahošová

špeciálna pedagogička, Eľkonin tréner

Telefon: +421947931196

Email: specped.scppsurany@gmail.com

Aktuálny oznam

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina 

Systematický a ucelený stimulačný program Úspešný školáčik 

Viac o našej práci

kde nás nájdete

Družstevná 5

942 01 Šurany