V rámci špeciálno-pedagogickej starostlivosti v našom zariadení poskytujeme:

Špeciálno-pedagogickú diagnostiku

Špeciálno-pedagogickou diagnostikou sa stanovuje špeciálno-pedagogická diagnóza s následným definovaním potrieb dieťaťa/žiaka a špeciálno-pedagogických postupov s cieľom zvoliť primeraný spôsob jeho výchovy a vzdelávania.

Kontrolné špeciálno-pedagogické vyšetrenie (rediagnostika):

Zahŕňa zhodnotenie posunu dieťaťa/žiaka za isté časové obdobie a riešenie jeho aktuálnych problémov v domácom aj školskom prostredí.

Individuálne špeciálno-pedagogické intervencie: 

Špeciálno-pedagogickou intervenciou dochádza k základnému rozvoju zručností a schopností klienta najmä prostredníctvom reedukácie, rehabilitácie, stimulácie jeho schopností. Špeciálne aktivity sú prispôsobované individuálnym schopnostiam dieťaťa.

U detí v predškolskom veku rozvíjame kognitívne schopnosti napr. pamäť, pozornosť, predstavivosť, priestorovú orientáciu, rozhodovanie a plánovanie. Zároveň trénovaním týchto schopností podporujeme ich udržiavanie. Stimulačný program u týchto detí zahŕňa špeciálne cvičenia, ktoré sú vyberané vždy podľa ich individuálnych schopností. 

U žiakov v školskom veku sa zameriavame v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie na oblasti: motorika, orientácia, celkové vnímanie /zrakové, sluchové, priestorové/, základné funkcie myslenia a učenia /pozornosť, pamäť, logika a pod./, špecifické matematické schopnosti, čítanie, písanie a pravopis.

Konzultácie s rodičmi, učiteľmi a školskými odbornými zamestnancami

Konzultácie prebiehajú vždy bez prítomnosti dieťaťa/žiaka.

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina