Psychologická starostlivosť

K získaniu celistvého pohľadu na dieťa a jeho potreby je dôležité brať do úvahy všetky faktory, ako je anamnéza, rodinné a sociálne prostredie, spávanie dieťaťa v školskom prostredí, ako aj výsledky vyšetrení ostatných spolupracujúcich odborníkov (logopéd, špeciálny pedagóg, neurológ a i.).  

Základom psychologickej starostlivosti je preto komplexná diagnostika dieťaťa, po ktorej vyhodnotení odporučí psychológ ďalší postup starostlivosti, vypracuje odporúčania a navrhuje rodičovi ďalšie kroky na rozvoj dieťaťa presne podľa jeho potrieb. Nie vždy je potrebné zamerať sa na oblasti, ktoré rozvíja psychológ, v takom prípade je dieťaťu navrhnutá starostlivosť iných odborníkov. 

Psychologická starostlivosť by mala byť účelná a kontinuálna a je k nej potrebná spolupráca rodiča. Po jej ukončení by mal byť jej výsledok merateľný a mal by sa premietnuť do oblasti na ktorej a dieťaťom, prípadne rodinou pracovali.  

Komplexná psychologická diagnostika

Obsahuje diagnostiku rečového, kognitívneho, psychomotorického, emočného a sociálneho vývinu. 

 • Diagnostika vývinovej úrovne u detí raného veku (do cca 3 rokov)

Diagnostika ranného vývinu detí vychádza z posúdenia anamnestických údajov, údajov od rodiča, pozorovania, hry, diagnostika vzťahovej väzby. Vyšetrenie prebieha väčšinou v prítomnosti rodiča. 

 • Komplexná psychologická diagnostika u detí od 2,5 roku 

Psychologická diagnostika u detí od 3 rokov prebieha štandardizovanými psychologickými metódami na verbálnej aj/alebo neverbálnej úrovni, v závislosti od veku a vývinovej úrovne dieťaťa, väčšinou bez prítomnosti rodiča.   

   • diagnostika intelektu 
   • diagnostika úrovne psychomotorického vývinu
   • diagnostika úrovne pamäte a pozornosti
   • diagnostika emočného vývinu
   • diagnostika sociálneho vývinu
   • diagnostika osobnosti
   • diagnostika školskej zrelosti u detí s NKS
   • diagnostika profesionálnej orientácie u detí s NKS 

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je poskytované deťom, rodičom/zákonným zástupcom, pedagógom a iným odborným zamestnancom.  

Psychologické intervencie

Psychologické intervencie pre deti prebiehajú individuálnou formou, v prípade potreby skupinovou v menších skupinách v poradni alebo v školskom zariadení.  

 • Individuálne psychologické poradenstvo
 • Psychoterapia – individuálna alebo v spolupráci s rodinou – KBT
 • Program rozvoja psychomotoriky
 • Program rozvoja pozornosti detí s NKS
 • Cvičenia pre posilňovanie rozvoja koncentrácie pozornosti
 • Stimulačný program pre deti s NKS s odloženou školskou dochádzkou
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 
 • Autogénny tréning pre deti

Konzultácie 

Poradenstvo rodičom/ zákonným zástupcom ohľadom ďalšieho rozvoja dieťaťa s NKS, odporúčania na prácu doma, úpravu prostredia a správania. Tiež odporúčania týkajúce sa návštevy ďalších odborníkov.   

Poskytujeme tiež konzultácie s pedagógmi a inými odbornými zamestnancami pracujúcimi s deťmi s NKS.  

Vzdelávanie

Poskytujeme vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Vzdelávania sa zameriavajú na aktuálne problémy z oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktoré sú prepojené na uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. 

V prípade záujmu je možné vzdelávanie rodičov skupinovou formou.

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov (psychológ, špeciálny pedagóg).