Stimulačný program B.Sindelarovej

Cieľom metodiky je sledovať vývin jednotlivých poznávacích funkcii (schopností ) dieťaťa, zabezpečiť čo najskôr jeho harmonický (rovnomerný) rozvoj. Pracuje sa prirodzenou metódou hry, formou „interaktívnej obrázkovej knižky“. Výstupnou formou je grafické znázornenie sluchového a zrakového vnímania schopností spájať podnety do jednej úlohy, úroveň jemnej motoriky a podobné. Výsledok pomáha pri výbere individuálnej hry (úlohy) zameranej na rozvoj funkcie, v ktorej dieťa zaostáva.

 

 

Šimonové Pracovné Listy

Sú určené hlavne pre deti predškolského veku, ale aj v 1. a 2. ročníku ZŠ, Rozvíjajú u detí grafomotoriku, logické myslenie, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, matematické predstavy, jemnú motoriku.

 

Dyscom

 

Počítačový program je veľmi pútavý pre deti v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktoré majú z rôznych dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.