Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Družstevná 5, Šurany

Tréning fonematického uvedomovania  podľa D.B.Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je určený pre deti od 5 rokov. Prioritne pre deti s deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ale aj pre bilingválne a potencionálne rizikové deti. 

Jazyk sa dieťaťu pomocou tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči. Takto dieťa ľahko porozumie, prečo sa napísané slová skladajú z určitých reťazcov jednotlivých písmen a aká je „hodnota“ každého písmena. V našom ponímaní je fonematické uvedomovanie tzv. predčitateľská schopnosť. Teda ak sa fonematické schopnosti podpisujú na kvalite čítania, systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu v škole.

Obsahom tréningu je zvládnutie štyroch tém:

1. Uvedomovanie si slabík

2. Analýza slov na hlásky

3. Diferenciácia samohlások a spoluhlások

4. Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások

Deti dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Všetko sa uskutočňuje formou rozprávky v Krajine slov a hlások, ktorá je pre deti pútavá a motivuje ich k činnosti. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti. Dieťa hravou formou poznáva písmenká, uvedomuje si jednotlivé hlásky a slabiky i celé slová, rozlišuje dĺžku hlások a slabík. Deti sa učia pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu.

Ku koncu tréningu sa deti naučia deliť slová na slabiky, rozlišovať hlásky v slovách, poznajú, čím sa líšia samohlásky a spoluhlásky, a taktiež odlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky. Môžeme povedať, že deti nadobúdajú celkom nové znalosti o jazyku a rozvíjajú svoj jazykový cit. Okrem toho sa z predškolákov stanú malí žiaci, ktorí spoznajú pravidlá komunikácie v triede počas učenia. Naučia sa spolupracovať v skupinke aj vo dvojiciach, vedieme ich k tvorivému a samostatnému mysleniu.

Tréning sa uskutočňuje v malých skupinách do 6 detí.

Trvanie kurzu: 32 hodín (45 min), 2 stretnutia týždenne, cca 4 mesiace

Miesto konania: SŠCPP Šurany, Družstevná 5, Šurany

Termín kurzu: február – jún 2023

Cena kurzu: 180 € (cena obsahuje zakúpenie šlabikára 18,5 €)

Kontakt: 0905812548, 0910141884, 0947931196