Narušená zvuková rovina reči /výslovnosť/dyslália/

Najčastejšou narušenou komunikačnou schopnosťou, s ktorou sa v našom centre stretávame u detí v predškolskom veku je Narušenie zvukovej roviny reči /dyslália/. Jedná sa o neschopnosť tvoriť alebo používať jednu alebo viacero hlások materinského jazyka. Daný jav je prirodzený približne do 5. roku života. Vtedy hovoríme o vývinovo neustálenej výslovnosti /nesprávnej výslovnosti/. Pretrvávanie nesprávnej výslovnosti od päť do sedem rokov sa považuje za predĺžený fyziologický vývin. Po siedmom roku života sa akákoľvek odchýlka od normy vo zvukovej rovine reči považuje za patológiu.

Prejavy narušenej zvukovej roviny reči:

Artikulačná porucha

-zahŕňa neschopnosť motoricky hlásku vytvoriť alebo je hláska tvorená na nesprávnom artikulačnom mieste alebo iným spôsobom- napr. hláska R je tvorená hrdelne, dieťa ľudovo „račkuje“ alebo dieťa vyslovuje sykavky medzi zúbkami (interdentálne), tzv. „šušle“

Hlásky materinského jazyka si dieťa osvojuje postupne v slovách na základe napodobňovania svojho okolia. Pokiaľ dieťa nevie konkrétnu hlásku vysloviť, nemá ju vo svojom fonetickom inventári, tak ju konštantne v slovách vynecháva, čo sa označuje termínom mogilália (napr. ryba- yba) alebo ju nahrádza inou hláskou- nahrádzanie hlásky inou sa označuje termínom paralália (napr. repa- jepa, lepa).

Fonologická porucha

– sa prejavuje neschopnosťou dieťaťa naučiť sa pravidlá používania hlások v reči. Narušená je zrozumiteľnosť reči. Podstata deficitu je jazyková. Počas vývinu reči dieťa nevysloví to isté slovo vždy rovnako (tzv. nekonzekventná výslovnosť)- v druhom roku života je to jav fyziologický, vývinový. Koncom druhého roku deti vykazujú určité pravidlá zjednodušovania slov. Tieto procesy zjednodušovania slov sa nazývajú vývinové fonologické procesy /FP/. 

Vývinové FP:

 

rané FP, ktoré sa do 3. roku života strácajú (vynechanie neprízvučnej slabiky: tefón=telefón, vynechanie koncovej spoluhlásky- pe=pes, posun velárnych hlások dopredu – káva=táva, guma=duma),

neskoréFP- zjednodušovanie spoluhláskovych skupín – slon=son, kĺzanie likvíd- lopta= jopta, ryba=jyba, zaverovanie, nahrádzanie úžinových hlások záverovými misa=mita, ča=taj)

patologické FP: sú také, ktoré sa počas normálneho vývinu v reči dieťaťa nevyskytujú (napr. vynechávanie začiatočného konsonantu, nazálna a glotálna náhrada). U dieťaťa pretrváva variabilná produkcia slov tzn., že dieťa slovo povie vždy iným spôsobom.

Kedy vyhľadať logopéda?

– ak po treťom roku dieťa tvorí hlásku na nesprávnom mieste (napr. francúzske R) alebo iným spôsobom (napr. šušle)

– ak po treťom roku má dieťa problémy opakovať dlhé slová, komolí ich a reč je celkovo nezrozumiteľná

– ak po štvrtom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť viacerých hlások

– ak po piatom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť niektorých hlások (L,R, S,C,Z, DZ, Š,Č,Ž, ĎZ)

– ak máte akékoľvek pochybnosti o vývine zvukovej roviny reči Vášho dieťaťa 

Reč štvorročného dieťaťa v konverzácii by mala byť pre cudziu osobu zrozumiteľná  na 100 %. Znížená zrozumiteľnosť reči indikuje oneskorovanie alebo narušenie vývinu zvukovej roviny reči.