Súkromné špecializované centrum pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Družstevná 5, Šurany

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

platný od 01.01.2023

Ceny za služby poskytované klientom SŠCPP

Psychologická diagnostika +správa

20 €

Špeciálno-pedagogická diagnostika + správa  

20 €

Špeciálno-pedagogická intervencia  

10 €

Psychologická intervencia

15 €

Psychologická konzultácia/poradenstvo

10 €

Logopedická diagnostika + správa 

20 €

Individuálna logopedická intervencia

10 €

Logopedická intervencia v MŠ/ZŠ

  5 €/dieťa/mesiac

Diagnostika metódou Sindelar +správa

30 €

Sindelar -Tréning deficitov čiastkových funkcií-indiv. sedenie

10 €

Prednáška pre školu, predškolské zariadenie /45 min./  

25 €

Konzultácia v škole, v školskom zariadení /45 min./

15 €

Popis služieb: Služby poskytované klientom SŠCPP

Vstupné psychologické/špeciálno-pedagogické/logopedické vyšetrenie:

Vstupné vyšetrenie sa odvíja od požiadaviek klienta, no spravidla zahŕňa diferenciálnu diagnostiku a komplexnú diagnostiku čiastkových schopností.

Konzultácia:

Psychologická/špeciálno-pedagogická konzultácia s rodičom, učiteľom, školským psychológom… prebieha vždy bez prítomnosti dieťaťa.

Vypracovanie správy z vyšetrenia:

Psychologická/špeciálno-pedagogická/logopedická správa obsahuje závery z vyšetrenia, odporúčania pre školu/školské zariadenie a primárne neslúži na sociálne účely. Na vypracovanie správy si vyhradzujeme dobu 60 dní. Správu z vyšetrenia preberie zákonný zástupca osobne.

V Šuranoch, 01.01.2023

Mgr. Adriana Gábrišová

riaditeľka SŠCPP