Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Poskytuje služby deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami od narodenia až po zaradenie do pracovného procesu. Naše služby sú rýchle, efektívne a vysoko profesionálne.

Ponuka služieb

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím

-mentálnym postihnutím,  sluchovým postihnutím,  zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami,  s viacnásobným postihnutím.

Žiakom s vývinovými poruchami:

– žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU),
– správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD).

Zameranie centra

V oblasti psychologickej:

– psychologická diagnostika a rediagnostika,  terapeutická činnosť,  odborná poradenská činnosť,  profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov,  prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.

 V oblasti logopedickej:

– diagnostika a rediagnostika  narušenej komunikačnej schopnosti detí a žiakov,  skupinová a individuálna terapia narušenej komunikačnej schopnosti,  poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov.

V oblasti špeciálno – pedagogickej:

–  špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,  reedukačné cvičenia a programy,  stimulačné cvičenia a programy,  metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno – vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičov, učiteľov, tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov, metodické usmernenie v procese integrácie zdravotne znevýhodnených žiakov, stanovenie školskej zrelosti dieťaťa,  pomoc pri vybavovaní a zapožičiavaní špeciálnych pomôcok, pomoc pri vyhľadávaní vhodného typu školského zariadenia pre dieťa.

 S klientom pracujeme individuálne v našom centre.

V prípade viacerých klientov z jedného školského zariadenia poskytujeme služby priamo v školskom zariadení.

Naše služby poskytujeme podľa Cenníka služieb:

Dokumenty potrebné k vyšetreniu

ŽIADOSTI-TLAČIVÁ

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Kto sme

Mgr. Adriana Gábrišová

riaditeľka, špeciálny pedagóg, logopéd, psychopéd, somatopéd

Mgr. Martina Drahošová

špeciálny pedagóg

Mgr. Lucia Dudášová

psychológ

Mgr. Adriana Vačková

psychológ

(spolupracujúci odborník)

Kontakt

Telefon

Mgr. Adriana Gábrišová

  • 0905812548

Mgr.Martina Drahošová

  • 0947931196

Mgr. Lucia Dudášová

  • 0910141884

Ordinačné hodiny

Pondelok- Piatok : 8:00-16:00
Sobota-Nedeľa: na požiadanie

Oznam

poskytujeme terénne a ambulantné služby pre rodinu a dieťa/žiaka so zdravotným  znevýhodnením. Bližšie informácie sa dozviete čoskoro.

Blog

}

Kedy začať s logopédioui

Stimulačné programy

~

Ďalší článok

Covid-9

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevenci po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Dokumenty

Smernica zriaďovateľa
Uznesenie vlády
Semafor pre ČSSP